O klubie

Automobilklub Morski Klub Obywatelski działa na podstawie przepisów ustawowych (Prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) oraz Statutu. Klub posiada osobowość prawną, godło, sztandar i pieczęć. Klub jest zrzeszony w Polskim Związku Motorowym.

loga

Zarząd Automobilklubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków Automobilklubu wybranym podczas Walnego Zebrania w dniu 2 marca 2019. Czteroletnia kadencja obecnego Zarządu upływa w 2023 roku.

Statut klubu

Władze klubu :

Maciej Grottel – prezes – sekcja pojazdów zabytkowych
Piotr Pazdyka – wiceprezes – sekcja sportu
Adam Szadejko – wiceprezes – sekcja sportu
Tomasz Groszewski – sekretarz – sekcja pojazdów zabytkowych – v-ce przewodniczący sekcji pojazdów zabytkowych
Dominik Wieliczko – sekcja pojazdów zabytkowych – przewodniczący sekcji pojazdów zabytkowych
Tomasz Soldat – sekcja sportu – przewodniczący sekcji sportu
Gracjan Borowiak – skarbnik – sekcja kartingu – przewodniczący sekcji kartingu

559614_822540281142260_6017188690089532131_n

Statutowe cele Automobilklubu Morskiego, realizowane poprzez działalność społeczną, to w szczególności oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki oraz krzewienia kultury motoryzacyjnej w ruchu drogowym.

Dla jak najlepszej realizacji powyższych celów, nasza organizacja dzieli się na następujące sekcje:

– Sekcję Sportową
– Sekcję Kartingową
– Sekcję Pojazdów Zabytkowych
– Sekcję Ratownictwa Drogowego

10422598_822534237809531_3794325588209629131_n