O klubie

Automobilklub Morski Klub Obywatelski działa na podstawie przepisów ustawowych (Prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) oraz Statutu. Klub posiada osobowość prawną, godło, sztandar i pieczęć. Klub jest zrzeszony w Polskim
Związku Motorowym.

loga

Zarząd Automobilklubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków Automobilklubu wybranym podczas Walnego Zebrania w dniu 28 marca 2015. Czteroletnia kadencja obecnego Zarządu upływa w 2019 roku.

Skład Zarządu :

Jerzy Piotrowicz – prezes
Maciej Grottel – wiceprezes – sekcja poj. zabytkowych
Piotr Pazdyka – wiceprezes – sekcja sportu
Tomasz Groszewski – sekretarz – sekcja poj. zabytkowych
Piotr Sikora – sekcja poj. zabytkowych
Pawel Ziemniewicz – sekcja poj. zabytowych
Michał Rusak – sekcja sportu
Adam Szadejko – sekcja sportu
Gracjan Borowiak – sekcja kartingu
Robert Grudzień – sekcja kartingu

Komisja Rewizyjna:
Maciej Chmielarz – sekcja sportu
Michał Schulz – sekcja poj. zabytkowych559614_822540281142260_6017188690089532131_n

Statut klubu

Statutowe cele Automobilklubu Morskiego, realizowane poprzez działalność społeczną, to w szczególności oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki oraz krzewienia kultury motoryzacyjnej w ruchu drogowym.

Dla jak najlepszej realizacji powyższych celów, nasza organizacja dzieli się na następujące sekcje:

– Sekcję Sportową
– Sekcję Kartingową
– Sekcję Pojazdów Zabytkowych
– Sekcję Ratownictwa Drogowego

10422598_822534237809531_3794325588209629131_n

To jest wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych— Zamówienia nie będą realizowane. Zamknij