Klub

Automobilklub Morski Klub Obywatelski działa na podstawie przepisów ustawowych (Prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) oraz Statutu. Klub posiada osobowość prawną, godło, sztandar i pieczęć. Klub jest zrzeszony w Polskim Związku Motorowym.

loga

Zarząd Automobilklubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków Automobilklubu. Czteroletnia kadencja obecnego Zarządu upływa w 2023 roku.

Skład Zarządu :
Maciej Grottel  – prezes – sekcja poj. zabytkowych
Piotr Pazdyka – wiceprezes – sekcja sportu
Adam Szadejko – wiceprezes – sekcja sportu
Tomasz Groszewski – sekretarz – sekcja poj. zabytkowych
Piotr Sikora – sekcja poj. zabytkowych
Paweł Ziemniewicz – sekcja poj. zabytowych
Gracjan Borowiak – sekcja kartingu
Bartosz Gondek – sekcja poj. zabytkowych
Adrianna Szabelska – sekcja posrtu
Tomasz Soldat – sekcja sportu


Komisja Rewizyjna:
Paweł Głębicki – sekcja poj. zabytkowych
Jacek Nowogrodzki – sekcja sportu
Dominik Zięba – sekcja sportu
Dominik Wieliczko – sekcja poj. zabytkowych
Michał Siwik – sekcja sportu


Statutowe cele Automobilklubu Morskiego, realizowane poprzez działalność społeczną, to w szczególności oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki oraz krzewienia kultury motoryzacyjnej w ruchu drogowym.

Dla jak najlepszej realizacji powyższych celów, nasza organizacja dzieli się na następujące sekcje:

– Sekcję Sportową
– Sekcję Kartingową
– Sekcję Pojazdów Zabytkowych
– Sekcję Ratownictwa Drogowego