Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Klubu – 2 marca 2019

Zarząd Automobilklubu Morskiego – Klubu Obywatelskiego w dniu 12 grudnia 2018 r. na podstawie § 25 Statutu podjął uchwałę o zwołaniu na dzień
2 marca 2019 roku Walnego Zebrania Członków Klubu.
Pierwszy termin zebrania ogłasza się na godz. 10:45 , oraz drugi termin na godz. 11:15

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 (wejście VIP – szklane drzwi).

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3.Zatwierdzenie porządku obrad.
4.Zatwierdzenie regulaminu Zebrania i regulaminów Komisji.
5.Wybór Komisji:
a) Wyborczej
b) Mandatowej.
c) Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdania z działalności Zarządu w latach 2015-2019.
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej W latach 2015-2019.
8.Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9.Dyskusja.
10.Uchwalenie regulaminu wyborów do władz Automobilklubu Morskiego i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZM w Gdańsku.
11.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Automobilklubu Morskiego.
12.Uchwalenie zmian w Statucie Automobilklubu Morskiego-Klubu Obywatelskiego.
13.Sprawozdanie Komisji Wyborczej i zgłaszanie dodatkowych kandydatów do władz Klubu i na delegatów na Okręgowy Zjazd delegatów PZM w Gdańsku.
14.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
15.Wybory Do władz Klubu i Delegatów na Zjazd Okręgowy PZM.
16.Dalszy ciąg dyskusji.
17.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie uchwały.
18.Przerwa.
19.sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
20.Zamknięcie Obrad.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem prawo wyborcze mają członkowie rzeczywiści ( czyli posiadający minimum dwuletni staż ) oraz honorowi.

Zapraszam do aktywnego udziału w zebraniu, warto już teraz pomyśleć kto chciałby aktywnie działać na rzecz klubu.

Posted by | View Post | View Group