Walne Zebranie Członków Automobilklubu Morskiego – 04.03.2023

Na podstawie § 25 w zw. § 28 pkt. 4 Statutu Automobilklubu Morskiego,  Zarząd Automobilklubu Morskiego postanawia zwołać Walne Zebranie Członków na dzień 04 marca 2023 r. na godz. 10:45 w pierwszym terminie i o 11:15 w drugim terminie Walnego Zebrania Członków Klubu.
Zebranie odbędzie się w sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, przy ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3.Zatwierdzenie porządku obrad.
4.Zatwierdzenie regulaminu Zebrania i regulaminów Komisji.
5.Wybór Komisji:
a) Wyborczej
b) Mandatowej.
c) Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdania z działalności Zarządu w latach 2019-2023.
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej W latach 2019-2023.
8.Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9.Dyskusja.
10.Uchwalenie regulaminu wyborów do władz Automobilklubu Morskiego i delegatów na
Okręgowy Zjazd Delegatów PZM w Gdańsku.
11.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Automobilklubu Morskiego.
12.Sprawozdanie Komisji Wyborczej i zgłaszanie dodatkowych kandydatów do władz Klubu i na delegatów na Okręgowy Zjazd delegatów PZM w Gdańsku.
13.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
14.Wybory Do władz Klubu i Delegatów na Zjazd Okręgowy PZM.
15.Dalszy ciąg dyskusji.
16.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie uchwały.
17.Przerwa.
18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
19. Zamknięcie Obrad.
Do udziału w Walnym Zebraniu Członków zapraszamy wszystkich aktywnych członków posiadających opłacone składki członkowskie.
Posted by | View Post | View Group